REGULAMIN SKLEPU SASULLA.PL
I. POSTANOWIENIE OGÓLNE.
1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) ma zastosowanie do wszystkich zawieranych umów, na podstawie których MATULA Design Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Masarska 13/B4, 31-534 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793079, NIP: 6751708211, REGON: 363746400 zbywa towary lub wykonuje oznaczone dzieła na rzecz Kupujących.
2. Użyte w dalszej części niniejszego Regulaminu określenia oznaczają:
a) Sprzedawca – MATULA Design Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Masarska 13/B4, 31-534 Kraków;
b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (nabycia Towarów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
c) Kupujący – podmiot nabywający Towary od Sprzedawcy;
d) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://sasulla.pl/;
e) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
f) Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą. Przez Towar rozumie się też – stosownie do cech Towaru – dzieła wykonywane przez Sprzedawcę;
g) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Towaru – umowę o dzieło.

II. ZAWARCIE UMOWY.
1. Podstawą zawarcia indywidualnej umowy jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na aktualną ofertę Sprzedawcy. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną na adres: ula@sasulla.com.
2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w stosunku do treści oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami.
3. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.) do zawarcia umowy potrzebne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i akceptację jego aktualnych warunków.

III. PRAWO WŁASNOŚCI.
Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie uregulowania całości ceny na rzecz Sprzedawcy.

IV. CENA I WYSYŁKA.
1. Kupujący będzie dokonywał zakupów od Sprzedawcy po cenach uzgodnionych przez Strony, wskazanych w aktualnie obowiązującym cenniku, ofercie, umowie lub potwierdzeniu zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Nowe ceny obowiązują dla wszystkich dostaw realizowanych po ustalonym terminie wprowadzenia zmian.
2. Kupujący zobowiązany jest dokonywać płatności ceny brutto w takiej walucie, w jakiej określona została cena towarów wskazana przez Sprzedawcę w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Akceptowalne waluty do rozliczeń to: Złoty Polski, Euro, Dolar Amerykański.
3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4. Ceny oferowane przez Sprzedawcę są cenami brutto.
5. Akceptowane formy płatności to: przedpłata poprzez platformę Stripe lub przelew bankowy na konto Sprzedawcy.
6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Kupujący jest informowany na stronie Sklepu, w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
7. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy Towaru:
a) Przesyłka pocztowa.
8. Zamówienia Towarów są realizowane w terminach podanych przez Sprzedawcę na stronie Sklepu lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami poczynionymi z Kupującym. Powyższe stosuje się również w przypadku Towarów w postaci cyfrowej.
9. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną przez Sprzedawcę w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 powyżej biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: sasulla@matula.design. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e)Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany przez niego w odpowiedzi na złożone przez Konsumenta oświadczenie o odstąpieniu, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
9. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej, jeżeli:
a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub
b) konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

VI. REKLAMACJA.
1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy na podstawie art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
4. W przypadku treści cyfrowych, jeżeli treść cyfrowa jest niezgodne z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.
5. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
6. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy na podstawie art. 43n ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na e-mail Sprzedawcy: sasulla@matula.design.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że reklamację Kupującego uznał za uzasadnioną.
9. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na papierze lub innym trwałym nośniku.

VII. MOŻLIWOŚCI POZASĄDOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW.
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stroni Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

VIII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.
1. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://sasulla.pl/polityka-prywatnosci
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
3. Postanowienia Regulaminu mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  Wszelkie zamiany zostaną udostępnione Kupującym na stronie internetowej: https://sasulla.pl/regulamin.
Back to Top