I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sasulla.pl jest MATULA Design Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Masarska 13/B4, 31-534 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793079, NIP: 6751708211, REGON: 363746400, zwana dalej „Administratorem”.
2. Wszystkie dane osobowe jakie zbiera Administrator poprzez stronę internetową są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zabezpieczyć dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej, zwanych dalej: „Klientami” lub odpowiednio „Klientem”.

II. PODSTAWA PRAWNA I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.
1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
2. Przypadki w których zbierane są dane osobowe:
a) w momencie wysłania e-maila na adres: ula@sasulla.com (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w momencie skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c) w momencie złożenia zamówienia przez formularz zamówienia podlinkowany na stronie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) w momencie zapisu do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Przy składaniu zamówień poprzez e-maila wskazanego powyżej konieczne jest podanie przez Klienta:
a) adresu e-mail;
b) danych adresowych takich jak:
- imię i nazwisko;
- miejscowość i kod pocztowy;
- ulica, numer mieszkania lub domu;
- numer telefonu;
- kraj.
c) w przypadku przedsiębiorców może to być dodatkowo:
- nazwa/firma;
- numer NIP.
4. Administrator przetwarza anonimowe dane związane z korzystaniem ze strony internetowej (adres IP, domena, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu) w celu generowania statystyk pomocnych przy administrowaniu strony.  Dane te mają charakter anonimowy i nie są ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem pkt. IV ust. 1 niniejszej Polityki Prywatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Administrator przetwarza dane osobowe również w związku z egzekucją roszczeń – mogą być w tym przypadku przetwarzane niektóre dane osobowe Klienta – podstawą prawną jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. Skutkiem nie podania danych osobowych może być brak możliwości zrealizowania zamówienia przez Administratora.

III. DŁUGOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie jego zgody, wówczas dane przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody dane osobowe przetwarzane są przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie Administrator może podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Termin przedawnienia wynosi lat sześć (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej), a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia okresowe wynosi trzy lata.
2. W momencie, gdy zawarta umowa stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych Klienta, wtedy dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to konieczne do wykonania umowy, a po tym okresie przez czas odpowiedni do okresu przedawnienia roszczeń. Termin przedawnienia wynosi sześć lat (chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej), a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia okresowe wynosi trzy lata.

IV. INFORMACJA KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE.
1. W związku z realizacją usług przez Administratora dane osobowe Klientów mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych niezbędnych do prowadzenia strony internetowej, dostawcy hostingu, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, usługi prawne, obsługę płatności, usługi drukarskie, usługi kurierskie, usługi pocztowe.
2. W momencie skierowania do Administratora żądania przez uprawnione organy państwowe (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Policja, Prokuratura, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) o udostępnienie danych osobowych, dane te zostaną przez Administratora udostępnione.

V. PRAWA KLIENTÓW.
1. Klienci, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do:
a) żądania dostępu do danych,
b) ich sprostowania,
c) żądania usunięcia,
d) lub ograniczenia czynności przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.
- wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO.
2. Każdy Klient ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku Administrator niezwłocznie usunie dane osobowe Klienta, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący ich dalsze przetwarzanie. W przypadku uznania przez Klienta, że Administrator w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszył prawa Klienta lub nie zapewnił bezpieczeństwa danym osobowym, to Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ INFORMACJA
O PROFILOWANIU.
1. Administrator w oparciu o przekazane dane osobowe nie podejmuje żadnych decyzji, które miałyby charakter zautomatyzowany (tzn. bez udziału człowieka).
2. Administrator nie podejmuje także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Klientów, których dane osobowe pozyskał.

VII. PLIKI COOKIES.
Administrator wykorzystuje technologię Cookies. Celem jest dostosowanie funkcjonalności strony internetowej do potrzeb Klientów. Klient może wyrazić na to zgodę. Jeżeli Klient nie wyraża zgody sugeruje się wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

VIII. ZMIANY POLITYKI.
1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności, o czym poinformuje Klientów poprzez opublikowanie jej aktualnej wersji na stronie.
2. W razie pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności prosimy o kontakt na adres: sasulla@matula.design.
Back to Top